Nofisol Group

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout
P.O Box 4042
4900 CA Oosterhout

Tel : +31-(0)162-431231
Fax : +31-(0)162-420235
Mail : europe@nofisol.com

Overlangsgeluidisolatie berekeningsmethodiek

 

Download hier het complete overzicht.

Bij de berekening van de overlangsgeluidisolatie van een totaalplafond onder laboratorium omstandigheden naar de overlangsgeluidisolatie van een totaalplafond onder praktijkomstandigheden, moet rekening worden gehouden met de invloed van de plenumhoogte, de randbegrenzing van het plenum en de vertrekdiepte.
De grootte van deze correctiefactoren is afhankelijk van de plafondplaten, Nofisol Seal oplage op de plafondplaten en is dus niet voor alle totaalplafonds constant. Uitgaande van veel voorkomende ruimte afmetingen van kantoren (5,2 x 3,6 m), een plenumhoogte tussen de 300 en 600 mm en een "matig absorberende" afwerking van de rugzijde van de plafondplaten, wordt voor de correctie van het laboratorium naar de praktijk -1 dB aangehouden. De vereiste overlangsgeluidisolatie van het totaalplafond in het laboratorium in relatie tot het gebruik van de ruimtes, is dus 1 dB hoger dan de waarden voor de deelisolatie van het plafond.

Op basis van meetresultaten aan basisplafonds en directe geluidisolatiemetingen aan Nofisol barrières zijn berekeningen verricht om een prognose te maken van de te verwachten overlangsgeluidisolatie van diverse totaalplafonds. De berekeningsresultaten zijn uitgedrukt in Dncw waarden. Alle berekeningen zijn gebaseerd op de door de diverse plafondfabrikaten beschikbaar gestelde akoestische metingen/rapporten. Voor een aantal veelvoorkomende basis-plafonds waarvan de overlangsgeluidisolaties middels uitgevoerde laboratoriummetingen bekend zijn, zijn berekeningen uitgevoerd om een prognose te maken van de te verwachten overlangsgeluidisolatie wanneer aan dit basis-plafond deelelementen zoals lichtarmaturen, Nofisol Seal en Nofisol barrières worden toegevoegd. Hierbij wordt opgemerkt dat bij de berekeningen is uitgegaan van een laboratoriumsituatie waar de Nofisol barrières worden toegepast zonder dat er leidingen ed. worden doorgevoerd die de geluidisolatie verslechteren. In praktijksituaties kunnen van de laboratoriumsituatie afwijkende waarden worden gevonden, bijv. door andere randcondities zoals de plenumhoogte, randbegrenzing van het plenum en doorvoeringen door de Nofisol barrières.

Nofisol Europe bv geeft geen garanties af voor de gevonden berekeningsresultaten en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De gevonden resultaten zijn richtwaarden en gebruik hiervan is op eigen verantwoording.